SZBS

Financiële ondersteuning voor Zeeuwse blinden en slechtzienden

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Via de WMO, Wet Maatschappelijk Ondersteuning, de zorgverzekeraars en andere regelingen zijn hulpmiddelen en aanpassingen te verkrijgen. De SZBS komt pas in beeld als via deze reguliere weg alles is gedaan maar er tot nog een (financieel) probleem blijft bestaan. De stichting kan u hierbij helpen.

Te denken valt bijvoorbeeld aan een bijdrage in de kosten voor begeleiding voor een vakantie of een vergoeding in de kosten voor aanschaffing van benodigde (computer)apparatuur.

Kortom, waar de normale weg ophoudt, begint het traject van de SZBS voor eventuele financiële ondersteuning.

Over SZBS

De Stichting tot Steun aan Zeeuwse Blinden en Slechtzienden (SZBS) is ontstaan uit de ‘Vereniging tot Werkverschaffing aan Zeeuwse Blinden’ te Middelburg sinds 1863. Ouderen onder u kennen misschien de werkplaats aan de Koemarkt nog.

Na het ontstaan van de sociale werkplaatsen werd de werkplaats aan de Koemarkt overbodig en dus verkocht. In maart 1989 is deze vereniging omgezet in de Stichting tot Steun aan Zeeuwse Blinden en Slechtzienden.

Van de rente van het ontstane kapitaal kunnen wij aanvullende subsidies verlenen die via de reguliere weg niet te krijgen zijn. Het gaat hier om subsidies voor kosten die voortvloeien uit de visuele handicap.

Activiteitenverslag

In lijn met de stichtingsdoeleinden werden in 2022 weer aanvragen voor hulpmiddelen en ondersteuning bij activiteiten ontvangen en gehonoreerd. Zo werd onder meer de Oogvereniging afd. Zeeland financieel ondersteund bij de organisatie van contactdagen.

Het totaal van de in 2022 gehonoreerde aanvragen bedraagt € 4.911:

  • Aan het door Koninklijke Visio samen met Gehandicapten Sport Nederland georganiseerde Goalball project Zeeland is door stichting SZBS een éénmalige subsidie verstrekt van € 2.500.
  • Aanvraag via VISIO Goes voor een laptop ad € 600.
  • Aanvraag van de Oogvereniging Regiogroep Zeeland voor een drietal activiteiten, namelijk een ledencontactdag, trapkar-tandemtocht en bezoek aan het Liberation Museum in Nieuwdorp. Gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 349.
  • Bijdrage aan de Showdowntafelclub voor de aanschaf van een Showdowntafel met matten ad € 1.462.

In de jaren 2020 en 2021, tijdens de coronapandemie, zijn er nauwelijks aanvragen geweest en is het totale bedrag aan gehonoreerde aanvragen € 2.831.

Download Beleidsplan 2023

Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur is in 2022 uitgebreid met twee nieuwe leden, waardoor het bestuur ultimo 2022 uit vijf leden bestaat.

Bestuurders van stichting SZBS verrichten het werk vanuit een altruïstisch perspectief en ontvangen derhalve geen vrijwilligersvergoeding en/of beloning als vacatiegeld voor het bijwonen van vergaderingen en of voor de uitvoering van de bestuursfunctie. Ter dekking van door bestuursleden gemaakte onkosten ontvangen zij uitsluitend de vergoeding van werkelijk gemaakt kosten. Over 2022 waren deze kosten nihil.

Stichting SZBS heeft geen werknemers in dienst, de uitvoerende werkzaamheden worden derhalve verricht door de bestuursleden van de stichting, welke hiervoor geen vergoeding ontvangen.

RSIN-nummer

Het RSIN-nummer van SZBS bij de Kamer van Koophandel is 008794182.

Wat moet u doen?

Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor een subsidie, zendt u een gemotiveerd verzoek aan één van de hieronder vermelde adressen, of per e-mail naar .

Mevrouw A. d’Huy-den Engelsen (voorzitter/secretaris)
Distelstraat 12
4341 JP Arnemuiden
tel. 0118 - 602 371

De heer L.W. de Groote
Schutterijstraat 91
4381 GL Vlissingen
tel. 0118 - 415 322

De heer W. van Driel
Rembrandtlaan 17
4532 HP Terneuzen
tel. 0115 - 617 165